Gold Award for Guangxi Qinhou China H K Leather Co Ltd

02 May 2018

Congratulations to Guangxi Qinhou China H K Leather Co Ltd for achieving a Gold Medal Award following their recent audit.