Gold Award for Fujian Jinjiang Hengdayu Leather Co., Ltd.

Congratulations to Fujian Jinjiang Hengdayu Leather Co., Ltd. for achieving a Gold Medal Award following their recent audit.