Gold Award for Fujian Jinjiang Baotai Leather Co. Ltd.

Congratulations to Fujian Jinjiang Baotai Leather Co. Ltd. for achieving a Gold Medal Award following their recent audit.